Urząd Marszałkowski Województwa Śląskiego zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony internetowej Baza Ofert Inwestycyjnych inSilesia.

Data publikacji strony internetowej: 2022-12-29

Data ostatniej istotnej aktualizacji: 2022-12-29

Status pod względem zgodności z ustawą

Strona internetowa jest częściowo zgodna z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych z powodu niezgodności lub wyłączeń wymienionych poniżej:

  • Na stronie znajdują się mapy, które mogą być niedostępne dla osób z niepełnosprawnościami - Ustawy nie stosuje się (art. 3 ust. 2 pkt 4) do map oraz map interaktywnych, w tym geoportali, pod warunkiem że w przypadku map interaktywnych i geoportali przeznaczonych do zastosowań nawigacyjnych dane teleadresowe i położenie geograficzne prezentowane są w sposób dostępny cyfrowo.

Przygotowanie deklaracji w sprawie dostępności

Oświadczenie sporządzono dnia: 2022-12-29

Deklaracja została ostatnio poddana przeglądowi dnia: 2024-03-22

Deklarację sporządzono na podstawie samooceny przeprowadzonej przez podmiot publiczny.

Skróty klawiaturowe

Na stronie internetowej można korzystać ze standardowych skrótów klawiaturowych.

Informacje zwrotne i dane kontaktowe

W przypadku problemów z dostępnością strony internetowej prosimy o kontakt. Osobą do kontaktu jest Pan Michał Zeman, adres poczty elektronicznej: michal.zeman@slaskie.pl. Kontaktować można się także dzwoniąc na numer telefonu +48 32 77 44 511. Tą samą drogą można składać wnioski o udostępnienie informacji niedostępnej oraz składać skargi na brak zapewnienia dostępności.

Każdy może zażądać zapewnienia dostępności cyfrowej. Nie musisz być osobą z niepełnosprawnością ani opiekunem czy przedstawicielem ustawowym takiej osoby.

W treści żądania podaj:
  • swoje dane kontaktowe oraz określ sposób kontaktu: w zależności od tego, jak chcesz, abyśmy się z tobą kontaktowali, podaj na przykład adres pocztowy, numer telefonu, adres poczty elektronicznej (e-mail) lub adres ePUAP;
  • stronę internetową, aplikację mobilną lub ich elementy, które mają być dostępne cyfrowo;
  • jaki moglibyśmy zapewnić alternatywny sposób dostępu, jeżeli dotyczy.
Żądanie zapewnienia dostępności cyfrowej możesz:
  • przesłać drogą elektroniczną na adres e-mail wskazany w deklaracji dostępności.
  • wysłać przez ePUAP – Elektroniczną Platformę Usług Administracji Publicznej. Adres skrzynki podawczej w systemie ePUAP to: /UMWSL/skrytka.
Jeśli nie chcesz lub nie możesz tego zrobić przez Internet, możesz to zrobić:
  • telefonicznie na numer wskazany w deklaracji dostępności;
  • listownie na adres: Urząd Marszałkowski Województwa Śląskiego, ul. Ligonia 46, 40-037 Katowice;
  • osobiście w kancelarii ogólnej Urzędu, na ul. Ligonia 46 w Katowicach w pokoju 164 (parter);
Zapewnimy dostępność najszybciej jak to możliwe nie później jednak niż w terminie 7 dni od dnia złożenia żądania. Jeżeli dotrzymanie tego terminu nie będzie możliwe, niezwłocznie powiadomimy Cię o przyczynach opóźnienia i wskażemy nowy termin zapewnienia dostępności, nie dłuższy niż 2 miesiące od dnia wystąpienia z żądaniem.
Jeżeli nie będziemy w stanie zapewnić dostępności cyfrowej zgodnie z żądaniem, zaproponujemy dostęp do nich w alternatywny sposób.
Możemy odmówić zapewnienia dostępności cyfrowej elementu strony internetowej lub aplikacji mobilnej, jeżeli wiązałoby się to z ryzykiem naruszenia integralności lub wiarygodności przekazywanych informacji.
W przypadku odmowy zapewnienia dostępności wskazanej w żądaniu lub w przypadku odmowy skorzystania z alternatywnego sposobu dostępu, masz prawo do złożenia do nas skargi w sprawie zapewnienia dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub ich elementu.
Skargę rozpatrzymy zgodnie z działem VIII ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. - Kodeks postępowania administracyjnego.
Po wyczerpaniu wskazanej wyżej procedury można także złożyć wniosek do Rzecznika Praw Obywatelskich.

Dostępność architektoniczna

Urząd Marszałkowski Województwa Śląskiego mieści się w następujących lokalizacjach:

W budynkach na ul. Ligonia i ul. Dąbrowskiego w Katowicach oraz na ul. Sobieskiego w Częstochowie znajdują się znaczniki TOTUPOINT.

W Urzędzie Marszałkowskim Województwa Śląskiego można skorzystać z tłumacza języka migowego.

Aplikacje mobilne

 

https://bip.slaskie.pl/dostepnosc/deklaracja-dostepnosci-stron-internetowych-umws-1/deklaracja-dostepnosci-strony-internetowej-boiinvest-in-silesiapl.html