Regulamin serwisu „Baza Ofert Inwestycyjnych” (BOI)

 1. Definicje

Konto – część Serwisu, zabezpieczona i identyfikowalna za pomocą loginu i hasła o odpowiednim poziomie złożoności, przypisanego do indywidulanego Użytkownika, za pomocą którego może on administrować określonymi działaniami w ramach korzystania z Serwisu.

Ogłoszenie – publikacja dotycząca oferty sprzedaży lub wynajmu, sporządzona przez Użytkownika w imieniu Oferenta na formularzu dostępnym na stronie Serwisu, zamieszczona w Serwisie na warunkach określonych w Regulaminie.

Oferent (podmiot) – podmiot lub osoba w imieniu których opublikowano Ogłoszenie w Serwisie.

Użytkownik – osoba upoważniona przez Oferenta do publikacji bez logowania / założenia konta BOI i publikacji ogłoszenia

Osoba kontaktowa – osoba, która została upoważniona przez Oferenta do reprezentacji ws.  Oferty.

Rejestracja – procedura związana z założeniem Konta.

Serwis – oznacza serwis internetowy prowadzony przez Usługodawcę pod adresem internetowym https://boi.invest-in-silesia.pl/


Usługodawca –
Województwo Śląskie - Urząd Marszałkowski Województwa Śląskiego
ul. Ligonia 46
40-037 Katowice
NIP: 954-22-60-713

 

 1. Postanowienia ogólne
   
 1. Niniejszy Regulamin określa zasady korzystania z Serwisu BOI za pośrednictwem oficjalnej strony Serwisu.
 2. Właścicielem Serwisu, zwanym w dalszej części Usługodawcą, jest Województwo Śląskie - Urząd Marszałkowski Województwa Śląskiego
 3. Komórką organizacyjną do kontaktu w sprawach funkcjonowania Serwisu jest Departament Gospodarki i Współpracy Międzynarodowej, adres e-mail: boi@slaskie.pl, tel. 32 77 40 612 lub 611.
 4. Usługodawca zastrzega sobie prawo do wprowadzania zmian w Regulaminie Serwisu, o czym niezwłocznie poinformuje Użytkowników poprzez opublikowanie zmian na stronie www Serwisu.
  Zmiany wejdą w życie po upływie 14 dni od publikacji. Przewidywane zmiany mogą mieć miejsce w szczególności z uwagi na zmiany stanu prawnego, rozwój technologiczny Serwisu lub też być spowodowane rozszerzeniem zakresu świadczonych przez Serwis usług.
 5. Część usług świadczonych za pośrednictwem Serwisu może wymagać od Użytkownika posiadania Konta. W tym celu konieczne jest dokonanie rejestracji za pomocą odpowiedniego formularza dostępnego na stronie www Serwisu i założenie konta oraz jego aktywacja.
 6. Rejestracja konta w Serwisie lub publikacja Ogłoszenia w trybie bez logowania oznacza, że Użytkownik został upoważniony przez Oferenta do zamieszczenia Ogłoszenia w jego imieniu.
 7. Rejestracja wraz z potwierdzeniem i aktywacją konta jest równoznaczna z zawarciem umowy na korzystanie z usług Serwisu.
 8. Rejestrując się w Serwisie lub zamieszczając Ogłoszenie, Użytkownik zobowiązany jest do akceptacji warunków Serwisu.
 9. Działania Użytkownika narażające dobre imię Serwisu lub Usługodawcy, a także nakierowane na wyrządzenie szkody, jak również działania zmierzające do utrudnienia korzystania lub uniemożliwienia funkcjonowania Serwisu stanowią podstawę do usunięcia konta danego Użytkownika, a także podjęcia odpowiednich kroków prawnych.
 10. Nieaktywne Konta Użytkowników są usuwane wraz z zamieszczonymi na nich treściami. Jako Konto nieaktywne rozumie się Konto nieposiadające żadnego opublikowanego Ogłoszenia przez okres 3 lat. 

 

 1. Zasady publikacji ofert
   
 1. Publikacja oferty w Serwisie możliwa jest po rejestracji Użytkownika lub bez rejestracji, poprzez opcję „Dodaj bez logowania”, oraz wypełnienie odpowiedniego formularza (przycisk „Dodaj +”). Szczegóły dotyczące dodawania ofert znajdują się w zakładce „Instrukcja dodawania oferty”.
 2. Przekazanie Ogłoszenia do publikacji następuje po zmianie statusu oferty za pośrednictwem przycisku „Zapisz”. Publikacja Ogłoszenia następuje po zweryfikowaniu przez Usługodawcę jego treści pod kątem zgodności z zasadami wskazanymi w niniejszym Regulaminie, w terminie 14 od przekazania.
 3. Publikacja Ogłoszenia jak i rejestracja Użytkownika w Serwisie jest bezpłatna.
 4. Okres publikacji Ogłoszenia wynosi co do zasady 180 dni. Na 14 dni przed upływem tego okresu: 
 1. na adres e-mail zarejestrowanego Użytkownika zostanie wysłana wiadomość informacyjna wskazująca na możliwość uaktualnienia Ogłoszenia i przedłużenia terminu jego publikacji o kolejne 180 dni. W przypadku braku reakcji zarejestrowanego Użytkownika w ciągu 14 dni, Ogłoszenie zostanie ukryte (z możliwością późniejszej aktywacji).
 2. Ogłoszenie zamieszczone przez Użytkownika niezarejestrowanego jest usuwane automatycznie po zakończeniu okresu publikacji. Ponowne zamieszczenie ogłoszenia jest możliwe poprzez ponowne wypełnienie formularza.
 1. Usunięcie oferty przed upływem terminu 180 jest możliwe:
 1. samodzielnie przez Zarejestrowanego Użytkownika po zalogowaniu na konto;
 2. poprzez kontakt na adres ……… w przypadku oferty zamieszczonej bez rejestracji
 1. Ogłoszenie powinno zawierać co najmniej informacje, które zostały wskazane jako obowiązkowe, a więc oznaczone gwiazdką oraz dane kontaktowe do osoby odpowiedzialnej za kontakt z klientem.
 2. Ogłoszenia zamieszczane w Serwisie nie mogą zawierać treści nieprawdziwych, sprzecznych z prawem, normami etycznymi oraz dobrymi obyczajami. Zakazane jest umieszczanie w ofertach treści reklamowych dotyczących innych produktów, firm, stron www lub innych serwisów internetowych. 
 3. Wszystkie dane podane przez Oferenta w Ogłoszeniu, powinny być wprowadzone w pola odpowiednio do tego przeznaczone. 
 4. W przypadku stwierdzenia naruszenia zasad niniejszego Regulaminu Usługodawcy przysługuje prawo odmowy publikacji Ogłoszenia lub jego usunięcia.
 5. Usługodawca nie ponosi odpowiedzialności za treści lub aktualność publikowanych ofert. Pełną odpowiedzialności za podanie nieprawdziwych, nieaktualnych lub niepełnych informacji ponosi Oferent.
 6. Usługodawca nie ponosi odpowiedzialności za nienależyte wykonanie bądź niewykonanie przez Strony umów związanych z Ogłoszeniem oraz za brak zainteresowania Ogłoszeniem.

 

 1. Prywatność i ochrona danych osobowych
 1. Usługodawca przetwarza dane osobowe mając na względzie poszanowanie prywatności osób oraz zapewnienie bezpieczeństwa danych przetwarzanych w Serwisie. 
 2. Dane osobowe są przetwarzane zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa, w szczególności z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych).
 3. Administratorem danych osobowych w Bazie Ofert Inwestycyjnych jest Zarząd Województwa Śląskiego.
 4. Siedziba administratora znajduje się w Katowicach przy ul. Ligonia 46, tel. +48 (32) 20 78 888 (centrala), e-mail: kancelaria@slaskie.pl, www.bip.slaskie.pl.
 5. Została wyznaczona osoba do kontaktu w sprawie przetwarzania danych osobowych – inspektor ochrony danych. Adres e-mail: daneosobowe@slaskie.pl, pozostałe dane teleadresowe takie jak powyżej.
 6. Dane osobowe przetwarzane będą w celach:
 1. umożliwienia wprowadzania ogłoszeń do Bazy Ofert Inwestycyjnych oraz w celach związanych z użytkowaniem aplikacji i zamieszczanymi ogłoszeniami, zgodnie niniejszym Regulaminem;
 2. związanych z kontaktami z przedstawicielami Oferenta, przedstawianiem oferty inwestycyjnej i oferowaniem nieruchomości potencjalnym inwestorom oraz w procesie obsługi inwestorów i marketingu inwestycyjnego, a także w celach związanych z promocją gospodarczą Województwa Śląskiego;
 3. archiwizacji akt spraw w interesie publicznym.

Szczegółowe informacje dotyczące przetwarzania ochrony danych osobowych zostały zamieszczone w miejscach ich zbierania oraz stanowią załączniki do niniejszego regulaminu.

Polityka prywatności serwisu: https://dev-boi.invest-in-silesia.pl/node/2 

 

 1. Prawa autorskie

 

§1

Korzystając z uprawnienia do zamieszczania materiałów, w tym ogłoszenia i załączników do niego oraz zdjęć w BOI Użytkownik wyraża zgodę na nieodpłatną i nieograniczoną czasowo i terytorialnie publikację tych materiałów w bazie ofert inwestycyjnych zgodnie z celem jej działania, oraz na korzystanie przez Województwo Śląskie/Urząd Marszałkowski Województwa Śląskiego z materiałów na następujących polach eksploatacji:

 1. utrwalanie jakąkolwiek metodą (w jakimkolwiek systemie, formacie i na jakimkolwiek nośniku), w tym drukiem, na kliszy fotograficznej, na taśmie magnetycznej, cyfrowo,
 2. zwielokrotnianie jakąkolwiek techniką,
 3. wprowadzanie do obrotu,
 4. wprowadzanie do pamięci komputera, sieci komputerowej lub multimedialnej, do baz danych,
 5. publiczne udostępnianie w taki sposób, aby każdy mógł mieć dostęp do utworów i przedmiotów praw pokrewnych w miejscu i czasie przez siebie wybranym (m.in. udostępnianie w Internecie np. w ramach dowolnych stron internetowych oraz serwisów odpłatnych i nieodpłatnych), a także w ramach dowolnych usług telekomunikacyjnych z zastosowaniem jakichkolwiek systemów i urządzeń (m.in. telefonów, komputerów, przekazów z wykorzystaniem dostępnych technologii,
 6. publiczne wykonanie,
 7. publiczne odtwarzanie za pomocą dowolnych urządzeń analogowych i/lub cyfrowych,
 8. wystawianie,
 9. wyświetlanie,
 10. obróbki cyfrowej w celu dostosowania wiadomości, zdjęć lub innego materiału do wymogów BOI,
 11. wykorzystania materiałów zamieszczonych przez Użytkownika w BOI w różnych formatach, w tym w postaci drukowanej w całości lub we fragmentach, wraz z prawem włączania ich do innych utworów i tworzenia opracowań,
 12. umieszczania materiałów, zwłaszcza zdjęć zamieszczonych przez Użytkownika w innych bazach danych,
 13. wykorzystania materiałów zamieszczonych w BOI przez Użytkownika w celu promocji BOI.

§2

Zamieszczając materiały w BOI, w tym ogłoszenie z załącznikami oraz zdjęcia, Użytkownik oświadcza, że:

 1. ma pełne prawo do dysponowania wszystkimi materiałami oraz że przysługują mu autorskie prawa majątkowe do materiałów, które nie są ograniczone na rzecz osób trzecich lub, że przysługują mu prawa do korzystania z materiałów (licencja) obejmujące w szczególności prawo do prezentowania materiałów w BOI oraz w Internecie, oraz do korzystania z materiałów na polach eksploatacji określonych w §1 oraz prawo do udzielania dalszych sublicencji,
 2. informacja zawarta w materiałach zamieszczonych przez Użytkownika w BOI jest prawdziwa i nie wprowadza nikogo w błąd,
 3. zamieszczając zdjęcia w BOI nie będzie utrwalał na nich wizerunków osób, a jeżeli okaże się to konieczne z uwagi na charakter zdjęcia, że osoby utrwalone na materiałach zamieszczonych przez Użytkownika w BOI, których zgoda jest konieczna do ich publikacji, wyraziły zgodę na publikację swojego wizerunku w sieci Internet oraz w BOI i na żądanie Urzędu Marszałkowskiego Województwa Śląskiego przedstawi odpowiednie dokumenty potwierdzające ten stan prawny.

 

§3

 1. Zamieszczając materiały w tym ogłoszenia i załączniki do niego oraz zdjęcia w BOI Użytkownik oświadcza, że materiały te są wolne od wszelkich wad fizycznych i prawnych oraz roszczeń osób trzecich, oraz że posiada wszelkie uprawnienia i zgody wymagane obowiązującymi przepisami prawa, w szczególności majątkowe prawa autorskie lub licencje z prawem do udzielania dalszych sublicencji oraz prawa do wykorzystania wizerunku, do tego, aby materiały mogły być udostępnione w BOI i nie spowoduje to naruszenia jakichkolwiek praw lub dóbr osób trzecich oraz oświadcza, że treść i forma materiałów nie narusza obowiązujących przepisów.
 2. Użytkownik zobowiązuje się nie naruszać praw, w szczególności majątkowych praw autorskich, praw własności intelektualnej ani dóbr osób trzecich przy korzystaniu z BOI, w tym zwłaszcza zamieszczając materiały, ogłoszenia oraz zdjęcia w bazie ofert inwestycyjnych, zaś w przypadku naruszenia praw osób trzecich i/lub skierowania roszczenia związanego z opublikowaniem przez Użytkownika materiałów, w tym zdjęć – Użytkownik wyraża zgodę, że ponosić on będzie wyłączną odpowiedzialność za te zdarzenia.
 3. W przypadku korzystania przez Użytkownika z BOI niezgodnie z postanowieniami nin. Regulaminu, zwłaszcza niezgodnie z normami społecznymi i obyczajowymi, zasadami współżycia społecznego, w sposób naruszający prawa autorskie lub dobra osobiste osób trzecich, Urząd Marszałkowski Województwa Śląskiego jest uprawniony do zablokowania publikacji materiału zamieszczonego przez Użytkownika, do zablokowania profilu Użytkownika, a także do usunięcia profilu Użytkownika.

 

 1. Postanowienie końcowe
   
 1. Postanowienia Regulaminu wchodzą w życie z dniem xx.xx.2021r.
 2. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie stosuje się powszechnie obowiązujące przepisy prawa.